Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
127 715
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เขตร้อน
Products from Tropical Animals
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ผลผลิตของสัตว์เขตร้อนในรูปแรงงาน เนื้อ นม ไข่ ขน และหนัง ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของสัตว์ในเขตร้อน รูปแบบการผลิต และคุณภาพของผลผลิตจากสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ในเขตร้อนและการปฎิบัติการทดลอง การตลาดและการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ ปัญหาการตลาดและการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ในตลาดโลก
Tropical animal products as draught, meat, milk, egg, fur and leather, factors affecting yields of tropical animals, forms and guality of tropical animal products, processing of tropical animal products and laboratory practices, marketing and trades of animal products, problems involving in marketing and trades of animal products in the worldmarket.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940