Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
127 722
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
Biotechnology for Reproduction in Domestic Animals
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการการสืบพันธุ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ปัญหาและจริยธรรมในการเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
Reproductive management, application of biotechnology for improving reproduction efficiency, problems and ethic in selection of biotechnologies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940