Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
127 736
สรีรวิทยาการให้นม
Physiology of Lactation
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การพัฒนาต่อมน้ำนม กลไกการสังเคราะห์ และการหลั่งน้ำนม การควบคุมโดยระบบประสาทและฮอร์โมน องค์ประกอบของน้ำนม และปัจจัยที่มีผลกระทบ การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้นมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
Development of mammary gland, mechanism of milk synthesis and secretion, neuronal and hormonal controls, constituents of milk and factors affected, improving efficiency of lactation and related technologies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940