Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
132 711
ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
ADVANCED SOIL FERTILITY
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดในการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้แก่ ดินเป็นระบบคอลลอยด์ และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ดินในฐานะเป็นแหล่งธาตุอาหารพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ธาตุอาหารรอง (เช่น กำมะถัน) และจุลธาตุ กรอบในการศึกษาประกอบด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของธาตุอาหารในดิน ได้แก่ แหล่งธรรมชาติ วงจร รูปต่างๆในดินและรูปที่เป็นประโยชน์ การเก็บกักและการสูญเสีย การเปลี่ยนรูป การเคลื่อนที่ไปสู่รากพืชและการประเมินความเป็นประโยชน์ การศึกษาอินทรียวัตถุในดินและบทบาทต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินกรดและการปรับปรุง อิทธิพลของความอุดมสมบูรณ์ของดินต่อคุณค่าทางโภชนาการของพืช และการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Concepts for studying soil fertility including soil as a colloidal system and nutrient availability,soil as a major source of nutrient supply to plants including major nutrients:
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ปัทมา วิทตยากร แรมโบ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940