Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
132 712
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน-น้ำและพืช
SOIL-WATER AND PLANT RELATIONSHIPS
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของดิน น้ำในดิน การถ่ายเทอากาศในดินที่มีต่อพฤติกรรมการตอบสนองและการเจริญเติบโตของพืช พฤติกรรมการตอบสนองของพืชต่อปริมาณด่างที่แลกเปลี่ยนได้และความเป็นกรดของดิน การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ดินเค็มและธาตุอาหารหลักของดิน
Relationships among soil characteristics, soil water and soil aeration affecting plant responding behavior and growth. Plant behavior response to exchangeable base, soil acidity, saline soil and macro plant nutrients.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ศ.ดร. บุปผา โตภาคงาม
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940