Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
132 714
ดินปัญหา และการจัดการ
PROBLEM SOILS AND THEIR MANAGEMENT
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ดินที่มีปัญหาในประเทศไทยได้แก่ ดินเนื้อหยาบ ดินดื้อ ดินกรด ดินเค็ม ดินเหนียวจัด ดินอินทรีย์ ดินด่าง ดินที่มีปัญหาอื่นๆ และสมดุลย์ธาตุอาหารในดิน
Problem soils of Thailand including coarse-textured soils, shallow soils, acid soils, saline soils, heavy clay soils, orgenic soils, calcareous soils, other problem soils, and nutrient balance in the soils.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ศ.ดร. บุปผา โตภาคงาม
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940