Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
132 722
การวิเคราะห์ดินและพืชขั้นสูง
ADVANCED SOIL AND PLANT ANALYSIS
3 (1-4-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 4 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การเก็บตัวอย่างดิน-พืช-น้ำ-ปุ๋ย เพื่อการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือ เช่น แกสโครมาโตกราฟี และพลาสมาอิมิชันสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ การแปลความหมายค่าที่วิเคราะห์ได้ และการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
Sampling of soils, plants and fertilizers for analysis; use of instruments, eg. Gas Chromatography and Plasma Emission Spectrophotometer; interpretation of analytica results; laboratory accreditation. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. พัชรี แสนจันทร์
รศ.ดร. ปัทมา วิทตยากร แรมโบ
ผศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940