Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
132 731
การจำแนกดิน
SOILS CLASSIFICATION
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การกำเนิดดินและกระบวนการเกิดดินต่างๆ สมบัติของดิน ลักษณะและสมบัติต่างๆที่ใช้ในการจำแนกดิน ระบบการจำแนกดินหลักที่ใช้ทั่วไปในโลกและในประเทศไทย การประยุกต์ใช้ระบบการจำแนกดินในการทำแผนที่ดิน และถ่ายทอดเทคโนโลยี
Soil genesis and soil forming processes, soil properties, soil characteristics and properties for soil classification, major world soil classification systems and Thai soil classification systems used in Thailand, application of soil classification for soil mapping and technology transfer.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
ผศ. เกรียงศักดิ์ จันโททัย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940