Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
132 732
ดินของประเทศไทย
SOILS OF THAILAND
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพทางธรณี และธรณีสัณฐานของประเทศ การจำแนก การแพร่กระจาย ลักษณะและความเหมาะสมของดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวเคมีของดิน ปัจจัยควบคุมลักษณะของดิน ดินที่มีปัญหาและการจัดการ
Topography, geology and Iandform of Thailand, soil classification, distribution, characteristics and suitability of soils, soil chemical, physical and biochemical properties, factorsgoverning soil characteristics, problem soils and soil management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
ผศ. เกรียงศักดิ์ จันโททัย
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ลักษณะทั่วไปทางกายภาพของประเทศไทย 4 0
    2. การกำเนิดดิน 6 0
    3. คุณสมบัติของดิน 15 0
    4. การจำแนกดินในประเทศไทย 8 0
    5. สัณฐานของดิน 4 0
    6. ปัจจัยที่ควบคุมลักษณะของดิน 3 0
    7. ดินที่มีปัญหาในประเทศไทยและการจัดการ 5 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940