Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
132 741
การจัดการทรัพยากรดินเชิงบูรณาการ
INTEGRATED SOIL RESOURCES MANAGEMENT
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เน้นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการดินและผลิตภาพของดิน แนวคิดเชิงระบบและคำจำกัดความของการจัดการดิน ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติขอดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลิตภาพของดิน ทางเลือกของการใช้ดิน และความยั่งยืนของการใช้ที่ดิน การจัดการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน การจัดการดินที่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างดิน  พืช ในการดูดใช้ธาตุอาหาร การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและการเจริญเติตของพืช การจัดการดินตามแนวคิดเทคโนโลยี การใช้พืชคลุมดิน การใช้เศษของเหลือใช้ที่เป็นอินทรียสาร การจัดการดินโดยใช้ระบบการปลูกพืช การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชสลับการปลูกพืชเหลื่อมฤดู การจัดการดินโดยใช้วิธีการไถพรวน การจัดการดินโดยระบบเกษตรและนิเวศวิทยา ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชสลับทุ่งหญ้า การจัดการป้องกันการชะล้างพังทะลายของดิน การจัดการดินโดยเทคโนโลยีพื้นบ้าน ระบบเกษตรกรรมไร่หมุนเวียน การปล่อยที่ให้ว่าง การจัดการดินและความต้องการของพืช การจัดการดินสำหรับพืชไร่ พืชสวน ข้าว พืชหลังนา ไม้ยืนต้น
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. แสวง รวยสูงเนิน
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940