Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
132 742
ดินป่าไม้
FOREST SOIL
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญของป่าและต้นไม้ สถานการณ์ป่าไม้โลกสัมพันธ์กับการใช้ที่ดิน ความหมายและการกำเนิดดินป่าไม้ การเจริญเติบโตของต้นไม้และป่าไม้ สมบัติของดินป่าไม้ อินทรียวัตถุของดินป่าไม้ นิเวศวิทยาและการหมุนเวียนธาตุอาหารในป่า การปลูกสร้างสวนป่า และการทำป่า-ไร่ผสม การใช้ปุ๋ยในการป่าไม้ เทคโนโลยีสวนป่าบางชนิด แนวโน้มการป่าไม้ของประเทศไทย
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940