Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
132 751
ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง
ADVANCED SOIL PHYSICS
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สมบัติทางฟิสิกส์ของดินและน้ำ กลไกของกระบวนการดูดยึดและการเคลื่อนที่ของน้ำธาตุอาหาร เกลือ อากาศ และความร้อนในดิน โดยการประยุกต์ที่ใช้การคำนวณการเคลื่อนที่ของมวลต่างๆในดินเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางการเกษตร โดยอาศัยหลักวิชาทางฟิสิกส์
Physical properties of soil and water, physical retention and movement of water, plant nutrition, salts air, and heat in agricultural soils by calculated application of mass movement for agricultural improvement using principles of physics.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940