Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
132 761
จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง
ADVANCED SOIL MICROBIOLOGY
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการจุลชีววิทยาทางดิน วิทยาการขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีไรโซเบียม ปุ๋ยพืชสด สาหร่าย การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยน้ำชีวภาพ จุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายและเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส และไมคอร์ไรซา
Principles of soil microbiology and advances in Rhizobium Technology, green manures, bioangal fertilizer, utilization of Azolla as green manure in paddy cultivation, use of effective microorganisms, liquid bio-fertilizer, potassium and phosphorus solubilizing microorganisms and mycorrhiza.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. จักรกฤษณ์ หอมจันทน์
ผศ.ดร. แสวง รวยสูงเนิน
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940