Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
132 892
สัมมนาทางปฐพีศาสตร์ 2
SEMINAR IN SOIL SCIENCE 2
1 (1-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การวิพากษ์วรรณกรรม การเขียนและการเสนอรายงานในสาขาปฐพีศาสตร์เพื่อนำไปสู่การทำวิทยานิพนธ์ หรือการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
Literature reviews, report writing and presentation in the area of soil science leading to the thesis work, or reporting the progress of thesis work.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- สันติภาพ ปัญจพรรค์
รศ.ดร. พัชรี แสนจันทร์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940