Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
134 101
หลักการผลิตพืช
Principles of Crop Production
4 (3-3-7)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 7 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับผู้บริโภค  ระบบการผลิตพืช  การจำแนกพืช  วงจรการผลิตและวงจรผลผลิตพืช  พันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช  การจัดการการผลิตพืช  การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  และการวางแผนการผลิต
Relationship between crop and consumer, crop production systems, crop classification, crop production and crop yield cycles, crop variety, crop propagation, crop varietal improvement, crop growth and development, crop production management, postharvest  management, and crop production planning.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. อนันต์ พลธานี
และคณะ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940