Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
164 721
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา อุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการขั้นแนะนำ การผลิตแบบทันเวลาพอดี การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการวัสดุคงคลัง การศึกษาการทำงานและการวัดผลการทำงาน การจัดตารางการผลิต เทคโนโลยีกลุ่มแบบจำลองวางแผนการผลิต
Introduction to production and operations management, just-in-time production, materials requirement planning, materials and inventory management, work study and work measurements, production scheduling, group technology,production plainning models.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940