Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
165 750
ทรัพยากรพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง
INTRODUCTION TO ENERGY RESOURCES AND TECHNOLOGY
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การมีอย่างจำกัดของเชื้อเพลิงส่วนมาก รูปแบบของพลังงาน ทรัพยากรพลังงานของโลก ปิโตรเลี่ยม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหินหลังงานปรมาณู พลังงานสุริยะ พลังงานลม พลังน้ำและพลังงานชีวมวล การผลิตและกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง ข้อพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์ทางเทคนิค ทางการเมืองและสิ่ง
Finite nature of most fuels, forms of energy, world energy resources; petroleum; natural gas; coal; nuclear; solar; wind; water; biomass, fuel production and processing, economic; technical; polititcal and environmental considerations, technologies for
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940