Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
166 420
มลพิษอากาศและการควบคุม
AIR POLLUTION AND CONTROL
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดพื้นฐานมลพิษอากาศ ชนิดและแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศ ผลกระทบของมลพิษ อากาศ การควบคุมมลพิษอากาศจากยานยนต์ การควบคุมมลพิษอากาศจากโรงงาน การชักตัวอย่างอากาศ
Basic concepts of air pollution, types and sources of air pollution, air quality standard, impact of air pollution, air pollution control of exhaust from automobile, air pollution control of emission from industry, air sampling.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940