Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
166 422
มลพิษเสียงและการควบคุม
NOISE POLLUTION AND CONTROL
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
พฤติกรรมของคลื่นเสียง แหล่งกำเนิดเสียง วิชาการอุปกรณ์ เกณฑ์การวัดเสียง ผลกระทบของเสียงและการสั่นสะเทือนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมายและเกณฑ์การควบคุมเสียง การใช้วัสดุซับเสียงและแนวกั้นเสียง การสั่นสะเทือนและการควบคุม
Behavior of sound waves, noise sources, instrumentation, criteria for noise measurement, impact of noise and vibration on human and environment, laws and criteria for noise control, use of acoustic materials and noise barriers, vibration and control.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940