Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
166 451
การจัดการของเสียอันตราย
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
นิยามของของเสียอันตราย แหล่งกำเนิด ความเป็นพิษ ข้อบังคับ การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมและการขนส่ง เทคโนโลยีในการบำบัดและการกำจัด การลดปริมาณของเสียอันตรายการใช้ซ้ำและการหมุนเวียนกลับมาใช้ การ
Definition of hazardous waste, source, toxicology, regulations, sampling and analysis, collection and transportation, treatment and disposal technology, hazardous waste minimization, reuse and recycling, site remediation, infectious waste management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940