Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
166 453
เทคโนโลยีของเสียอันตราย
HAZARDOUS WASTE TECHNOLOGY
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เทคโนโลยีในการบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย การบำบัดทางกายภาพ: การกรอง การคัดแยก การบำบัดทางเคมี: การออกซิเดชั่น รีดักชั่น การทำให้เป็นกลางและเสถียรภาพ การตกตะกอน การสกัด การเผา การบำบัดทางชีวภาพ: กระบวน
Hazardous waste treatment and disposal technology, physical treatment; filtration; separation, chemical treatment; oxidation; reduction; solidification and stabilization;precipitation; extraction; incineration, biological treatment; aerobic
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940