Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
170 110
หลักมูลสำหรับวิศวกร
FUNDAMENTALS FOR ENGINEERS
2 (2-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การแนะแนวทางอาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณของวิศวกร ทักษะการเขียนรายงานทางเทคนิค กฎหมายและความปลอดภัยในงานวิชาชีพวิศวกรรม ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นแนะนำ การบริหารจัดการงานวิศวกรรมขั้นแนะนำ
Engineering professional orientation,engineering moral, technical report writing skills,law and safety in engineering professional,introduction to engineering economy,introduction to engineering management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Engineering professional orientation 10 0
    2. The impact of Engineering on society, engineering moral 5 0
    3. Technical writing skills 10 0
    4. Oral presentation 5 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940