Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
170 120
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ENGINEERING MATHEMATICS I
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชาร่วมกันสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริง เทคนนิคของการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข พิกัดเชิงขัว รูปแบบยังไม่กำหนดปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรมของจำนวน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน
Limit;continuity; differentiaiton and integration of real valued function of real variable, techniques of integration, unmberical integration, polar coordinates, indeterminate forms, improper integral, sequences and series of numbers, mathematical
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940