Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
170 220
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
ENGINEERING MATHEMATICS III
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชาร่วมกันสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สมการเชิงอนุพันธ์ขันแนะนำและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมอนุพันธ์ย่อยและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ผลการแปลงลาปลาสและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม
Introduction to differential equations and their engineering applications, partial derivative and partial differential equations, Laplace transforms and their engineering applications.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940