Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
171 364
วิศวกรรมน้ำใต้ดิน
GROUNDWATER ENGINEERING
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การเกิดของน้ำไต้ดิน การจำแนกประเภทและสมบัติทางกายภาพของชั้นให้น้ำ การไหลของน้ำใต้ดิน การไหลแบบคงตัวและแบบไม่คงตัวจากชั้นในน้ำในลักษณะต่าง ๆ เข้าสู่บ่อน้ำ หลักการเกี่ยวกับการสร้างบ่อเสมือน การไหลของน้ำใต้ดินที่มีชั่นน้ำจืดและน้ำเค็ม การสำรวจน้ำใต้ดิน
Occurrence of groundwater, classification and physical properties of aquifers, groundwater flow, steady and unsteady flow from various conditions of aquifer to well, principle of image wells, groundwater flow in aquifer with fresh water and salt water
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. วินัย ศรีอำพร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทที่ 1 บทนำ 2 0
    บทที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพของชั้นให้น้ำ 4 0
    บทที่ 3 ชลศาสตร์การไหลของน้ำใต้ดิน 3 0
    บทที่ 4 การไหลแบบคงตัวเข้าสู่บ่อน้ำ 6 0
    บทที่ 5 การไหลแบบไม่คงตัวเข้าสู่บ่อน้ำ 6 0
    บทที่ 6 การไหลของน้ำใต้ดินที่มีชั้นน้ำจืด-น้ำเค็ม 3 0
    บทที่ 7 การอัดเสริมน้ำใต้ดิน 6 0
    บทที่ 8 การจัดการน้ำใต้ดิน 6 0
    การนำเสนอรายงาน 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940