Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
171 460
วิศวกรรมการระบายน้ำ
DRAINAGE ENGINEERING
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญของการระบายน้ำ การสำรวจและเก็บข้อมูลการระบบน้ำ การวัดผลการไหล ฝนและน้ำหลาก หลักการของความสัมพันธ์ของดินและน้ำในเชิงสถิตและพลวัต การวิเคราะห์หาปริมาณการรั่วซึม การระบายน้ำเหนือผิวดินและใต้ดินความลึกและระยะห่างของท่อและระบายน้ำ การระบายน้ำแบบร่อง
Importance of drainage, drainage surveying and data collection, discharge measurement, rainfall and runoff, principles of soil water relationship, statically and dynamically, analysis of infiltration quantity, surface and subsurface drainage, depth and
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วิโรจน์ ชัยธรรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความสำคัญของการระบายน้ำ 3 0
    2. การสำรวจและเก็บข้อมูลการระบายน้ำ 9 0
    3. การวัดการไหลฝนและน้ำท่า 6 0
    4. หลักการของดินและน้ำในเชิงสถิตย์และพลวัต 6 0
    5. การวิเคราะห์หาปริมาณการรั่วซึม 3 0
    6. การระบายน้ำเหนือผิวดินและใต้ดิน 6 0
    7. ความลึกและระยะห่างของท่อระบายน้ำ 6 0
    8. การระบายน้ำแบบร่องน้ำและแบบบ่อขุด 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940