Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
171 710
ระบบอุทกวิทยา
Hydrologic System
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ระบบและกระบวนการทางอุทกวิทยา วัฏจักรทางอุทกวิทยา การหมุนเวียนของบรรยากาศและการเกิดฝน การวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝน ลักษณะเฉพาะน้ำฝน ลักษณะเฉพาะทางอุทกวิทยาของพื้นที่รับน้ำ การลีกออกทางอุทกวิทยา ระบบน้ำใต้ดินและการไหล น้ำท่าชลภาพ อุทกวิทยาเชิงสถิติ การหลากของการไหล การทำนายทางอุทกวิทยา การออกแบบทางอุทกวิทยา การจำลองแบบระบบอุทกวิทยาและการเลียนแบบระบบอุทกวิทยา ระบบโทรมาตร

Hydrologic system and processes; hydrologic cycle; atmospheric circulation and precipitation;rainfall data analysis; rainfall characeristics; hydrologic characteristics of watershed; hydrologic abstractions; groundwater system and flow; stream flow and hydrograph; statistical hydrology; flow routing; hydrological forecasting; hydrologic design; hydrologic system modeling and simulation; telemetering system.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940