Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
173 991
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING SEMINAR III
1 (1-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัย และการเก็บรวมรวมข้อมูล ในประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิต การเก็บเกี่ยว หรือหลังการเก็บเกี่ยว การนำเสนอบทความในที่ประชุม และอภิปรายแสดงความคิดเห็น
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940