Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 211
การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
MECHANICAL ENGINEERING DRAWING
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้นแนะนำ พิกัดความเผื่อ การเขียนภาพแผ่นคลี่และการตัดกัน การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเขียนแบบระบบท่อ การเขียนแบบเพื่อการผลิต การเขียนแบบเครื่องกลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
Introduction to mechanical engineering systems, tolerancing, developments and intersetions, drawing of machine elements, piping drawing, production drawing, mechanical engineering drawing using software package.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940