Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 231
อุณหพลศาสตร์ 1
THERMODYNAMICS I
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติทาง อุณหพลศาสตร์ การอนุรักษ์ของพลังงาน สมการพลังงาน กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ การผันกลับได้และการผันกลับไม่ได้ สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์ แก๊สอุดมคติ
Thermodynamic concepts and definitions, thermodynamic properties, conservation of energy, energy equations, first law of thermodynamics, reversibility and irreversibility, thermodynamic properties of pure substances, ideal gas,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940