Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 241
กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรเครื่องกล
FLUID MECHANICS FOR MECHANICAL ENGINEERS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สมบัติและนิยามของของไหล ของไหลสถิต ชนิดของการไหลของของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการโมเมนตัมของออยเลอร์ สมการเบอร์นูลิ สมการความต่อเนื่อง ความคล้ายคลึงและการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหลภายในท่อ การไหลในท่อแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน ตัวประกอบความเสียด
Properties and definition of fluid, fluid statics, types of fluid flows, momentum and energy equations; Euler's momentum equation; Bernoulli's equation, equation of continuity and motion, similitude and dimensional
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940