Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 312
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
1 (0-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปฏิบัติการพื้นฐานในทางอุณหพลศาสตร์ การถ่ายโอนความร้อน กลศาสตร์ของไหล การทดลองเพื่อแนะนำเครื่องมือและเทคนิคการทดลองต่างๆ และเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐาน โดยการสังเกตทางกายภาพ
Basic experiments in thermodynamics, heat transfer and fluid mechanics, experiments are also chosen as to introduce pertinent instrumentations, experimental techniques and to further understanding of the
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940