Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 314
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรเครื่องกล
NUMERICAL METHOD FOR MECHANICAL ENGINEERS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
อนุกรมเทเลอร์และการวิเคราะห์ค่าผิดพลาด การประมาณค่าในช่วงและการกระชับเส้นโค้ง การอนุพันธ์เชิงตัวเลขการบริภัณฑ์หลายชั้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์บ่างส่วน การประยุกต์ใช้งานสำหรับวิศวกรเครื่องกล
Taylor's series and error analysis, interpolation and curve fitting, numerical differential, multiple integration, numerical solution of ordinary differential equations, numerical solution of partial differential equations, applications in the field of
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940