Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 321
การออกแบบเครื่องกล
MACHINE DESIGN
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักมูลของการออกแบบเครื่องจักรกล ทฤษฎีการวิบัติ ทฤษฎีของการวิบัติล้า การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เพลา สลักเกลียว สปริง รองเพลาเจอร์นัล รองเพลาลูกปืนและลูกกลิ้ง เฟือง เบรกและคลัตช์ สายพาน โซ่และลวด สลิง ล้อช่วยแรง กรณีศึกษาและงานโครงการออกแบบ
Fundamentals of machine design, theories of failures, theories of fatigue failures, design of machine elements; shafts; screws; spring; journal bearings; ball and rolling bearings; gears; brakes and clutches; belts; chains and slings;
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940