Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 331
การทำความเย็นและการปรับอากาศ
REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วัฎจักรการทำความเย็นขั้นพื้นฐานและแนวคิด อุณหพลศาสตร์ของการทำความเย็นแบบอัดไอ ศึกษา วัฎจักรการทำความเย็นและการวิเคราะห์ส่วนประกอบในระบบ ชนิดของสารทำความเย็นและสมบัติของสารทำความเย็น การทำความเย็นด้วย
Basic refrigeration cycles and concepts; thermodynamics of vapor compression refrigeration, refrigeration cycles study and system components analysis, refrigerant and their properties, evaporative cooling and cooling towers,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940