Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 381
กระบวนการผลิต
MANUFACTURING PROCESS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การเชื่อมและการขึ้นรูปของโลหะชนิดต่างๆ กระบวนการประกอบ โลหะวิทยาชนิดผงอัด สารยึดและปะติด การขึ้นรูปแบบกลิ้ง การดำเนินงานที่ใช้ไฟฟ้าและเคมี อีเลกโตรฟอร์มมิ่งและฮ็อทดิปปิ้ง การอัดขึ้นรูปขณะ
Manufacturing process in industry, welding and forming of various kinds of metals, assembly processes, powder metallurgy, adhesive and bonds, roll milling, electrical and chemical operations; electroforming and hot-dipping
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940