Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 411
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
1 (0-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การทดลองระบบต่างๆ ในทางวิศวกรรมเครื่องกล การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ หัวฉีด เครื่องอัดอากาศ ปั้มและกังหัน เครื่องกังหันแก๊ส วัฎจักรการทำความเย็น ระบบปรับอากาศ การถ่ายโอนความร้อน และกลศาสตร์ของของแข็ง
Experiments in various mechanical engineering systems; engine performance tests, nozzles, compressors, pumps and turbines, gas turbines, refrigerating system, air-conditioning systems, heat transfer and mechanics of solids.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940