Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 415
การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับวิศวกรเครื่องกล
COMPUTER-AIDED DRAFTING FOR MECHANICAL ENGINEERS
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระเบียบวิธีการเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ส่วนประกอบของระบบเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเมนูและการใช้ถ้อยคำทั่วไป คำสั่งของ AutoCAD สำหรับการเขียนภาพสองมิติ เทคนิคการเขียนตัวอักษร การบอก
Computer-Aided drafting method, the components of a computer-aided drafting system, understanding AutoCAD menu and general terminology, AutoCAD commands for two dimensional drawing, lettering, dimensioning, layers
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940