Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 421
การสั่นสะเทือนทางกล
MECHANICAL VIBRATION
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การสั่นสะเทือนของระบบเชิงกลขั้นแนะนำ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์พลวัตของระบบ ภูมิหลังทางคณิตศาสตร์ ระบบที่มีระดับขั้นความเสรีเท่ากับหนึ่ง การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ ระเบียบวิธีของระบบสมมูล
Introduction to vibration of various mechanical systems, mathematical modelling and analysis of dynamic systems, system with one degree of freedom, free and forced vibration, method of equivalent, vibration of systems with more
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940