Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 425
ระบบการขนถ่าย
CONVEYING SYSTEMS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดทั่วไปของการขนส่งและลำเลียงทางวิศวกรรม การเลือกกลไกที่เหมาะสม เครื่องลำเลียง วิธีการรับภาระและการออก การพรรณาจำเพาะและการออกแบบชุดเครื่อง จักรกลขอยก ห่วงเหล็ก ที่ยึดขอยก ล้อสายพาน ที่จับ เครื่องขุด รอกและกลไก
General concept of engineering transport and conveyance, selection of appropriate mechanisms, conveyors, load acceptance means and design, specific description and design of mechanical set; crane hooks; shackles; hook
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940