Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 431
การถ่ายโอนมวลโดยการพา
CONVECTIVE MASS TRANSFER
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีหลักมูลของการถ่ายโอนมวล การไหลของเรโนลด์ แรงขับ ปฏิกิริยาอย่างง่าย การดัดแปรทฤษฎีถ่ายโอนมวล การถ่ายโอนมวลของสารบริสุทธิ์เดี่ยว การถ่ายโอนมวลของสารผสม การถ่ายโอนมวลสองเฟส การประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Fundamental theory of mass transfer, Reynolds's flow, driving force, simple reaction, modification of mass transfer theory, mass transfer of single pure substance, mass transfer of mixtures, two-phase mass transfer, applications in
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940