Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 433
วิศวกรรมพลังงานสุริยะ
SOLAR ENERGY ENGINEERING
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประวัติศาสตร์การใช้พลังงานสุริยะ สภาพทางกายภาพของพลังงานสุริยะและการวัดผล การหากระบวนการถ่ายโอนความร้อนที่เกี่ยวข้อง การออกแบบบริภัณฑ์ของพลังงานสุริยะเครื่องทำน้ำร้อน เตาหุงอาหาร เครื่องอบแห้งอาหาร เครื่องทำความ
Historical applications of solar energy, physical nature of solar energy and its measurement, determination of relevant heat transfer processes, design of solar energy equipment; water heaters; food cookers; food dryers; absorption
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940