Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 435
หัวข้อเรื่องปัจจุบันในสาขาวิชาอุณหพลศาสตร์และการถ่ายโอนความร้อน
CURRENT TOPICS IN THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การนำเสนอหัวข้อวิจัยทางด้านอุณหพลศาสตร์ การถ่ายโอนความร้อน และวิศวกรรมพลังงาน นักศึกษาทำการศึกษาหัวข้อที่ตนเองเลือก เขียนรายงานสรุปประจำภาคการศึกษา สอบไล่ด้วยการนำเสนอต่อคณาจารย์
Presentation of research on thermodynamics; heat transfer; and energy engineering topics, student study on the topic of their choice, culminating in a term report, final exam covering the faculty presentations.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940