Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 438
การออกแบบห้องสะอาด
CLEAN ROON DESIGN
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สิ่งแวดล้อมของห้องควบคุม หลักของการกรองอากาศ การเลือกและการประยุกต์ใช้ตัวกรองอากาศ ห้องสะอาดขั้นแนะนำ มลภาวะสิ่งแวดล้อม ชนิดห้องสะอาด การออกแบบห้องสะอาดการควบคุมของการไหลของอากาศ ห้องสะอาดทางชีวภาพ มาตร
Controlling room environment, principle of air filtation, selection and application of air filter, introduction to clean room, environment pollution, clean room type, clean room design, energy savings, control of air flow, biological clean room,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940