Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 443
วิศวกรรมการหล่อลื่น
LUBRICATION ENGINEERING
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สมบัติทางเคมีน้ำมันหล่อลื่น หน้าที่ของสารหล่อลื่น หลักมูลของความหนืดและการไหล ความหนืดและตัวแปร การหล่อลื่นแบบอุทกสถิตยศาสตร์ ทฤษฎีการหล่อลื่นพื้นฐาน ทฤษฎีการหล่อลื่นแบบวิสิก รองเพลาแบบแผ่นเอียงและยึดการวิเคราะห์
Basic chemistry of lubricating oils, function of lubricants, fundamentals of viscosity and flow, viscosity and its variables, hydrostatic lubrication, basic lubrication theory, visic lubrication theory, pad bearing-tilted and fixed, analysis
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940