Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 444
ระบบกำลังของไหล
FLUID POWER SYSTEM
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ของไหลสำหรับส่งกำลัง ระบบกำลังของไหลพื้นฐาน ชิ้นส่วนควบคุมของไหล ส่วนประกอบวงจร พื้นฐานและสัญลักษณ์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรกำลังของไหล ผลของความร้อนในระบบควบคุมกำลังของไหล การวิเคราะห์ระบบควบคุมกำลัง
Power transmitting fluid, basic fluid power system, fluid controlling elements, basic circuit components and their symbols, basic fluid power circuits design/heat in the fluid power system, fluid power control system analysis, industrial
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940