Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 445
อากาศพลศาสตร์ขั้นแนะนำ
INTRODUCTION TO AERODYNAMICS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
อากาศพลศาสตร์ขั้นแนะนำ การยกและการถ่วงของปีกเครื่องบิน การไหลศักย์ ทฤษฎีการไหลผ่านปีกเครื่องบิน ทฤษฎีชั้นขอบเขต แบบจำลองเชิงตัวเลข การพัฒนาคลื่นช็อกสำหรับเงื่อนไขของความเร็วเหนือเสียง
Introduction to aerodynamics, lift and drag performance of airfoils, potential flow, theory of flow over airfoils, boundary layer theory, numerical models, the development of shock waves for supersonic conditions.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940