Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 447
การควบคุมภาวะมลพิษทางอากาศ
AIR POLLUTION CONTROL
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การควบคุมฝุ่นและสารมลพิษของแก๊ส การออกแบบและคุณลักษณะการดำเนินงานของเครื่องกำจัดด้วยความถ่วง ไซโคลน เครื่องแยกด้วยไฟฟ้าสถิต เครื่องกรองด้วยผ้า สครับเบอร์ เตาเผาขยะ เบดดูดซับและหอดูดซับ
Control of particulates and gaseous pollutants, design and operating characteristics of gravity settlers, cyclones, electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers, incinerators, absorption beds and absorption towers.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940