Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 452
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRONICS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมขั้นแนะนำ หลักมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแปรเปลี่ยนทางความร้อน ตัวปรับปรุงสัญญาณ สิ่งประดิษฐ์วงจรไฟฟ้า แหล่งต้นกำลังในงานอุตสาหกรรม มอเตอร์และการควบคุมวงจรไฟฟ้าของมอเตอร์ขั้นแนะนำ การประยุกต์สิ่ง
Introduction to the electronics industry, electronics fundamental, thermal transducer, signal conditioning, circuitry devices, industrial power sources, introduction to motors and motor control circuitry, industrial applications of digital
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940