Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 456
เครื่องกลวิทัศน์สำหรับวิศวกรเครื่องกล
MACHINE VISION FOR MECHANICAL ENGINEERS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เครื่องกลวิทัศน์ขั้นแนะนำสำหรับวิศวกรเครื่องกล การประมวลผลภาพขั้นต่ำ การประมวลผลภาพขั้นกลาง การประมวลผลภาพขั้นประยุกต์ใช้งาน การประยุกต์ใช้เครื่องกลวิทัศน์สำหรับระบบงานอุตสาหกรรมการผลิต
Introduction to machine vision for mechanical engineers, low-level image processing, intermediate-level image processing, application-level image processing, machine vision application for manufacturing industry systems.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940